Home » Search results for 'teams'

Search Results for: teams

FAQ Avaluació

Es pot sol·licitar als estudiants que facen ús del seu mòbil particular per a autocontrol i vigilància durant una prova d’avaluació?

Llevat que siga amb l’ús d’aplicacions corporatives (Teams) i amb un ús molt determinat (presa frontal d’imatges de l’estudiant), no es deuria en cap cas sol·licitar als estudiants que usen la seua terminal mòbil particular per a control i vigilància.

Existeixen riscos relacionats amb la privacitat i intimitat quant a les imatges que poden captar-se en un entorn privat, però també hi ha riscos jurídics (no hi ha normativa que regule aquest tipus d’activitats, com si n’hi ha en altres països) i de tractament de dades, ja que no existeix cap garantia sobre el tractament de la informació que es trasllada amb aplicacions terceres.


Com es pot garantir l’autoria d’una prova d’avaluació?

Els mitjans d’avaluació que existeixen en format no presencial no permeten assegurar al 100% l’autoria per part dels estudiants, mes allà de la identificació per dni i contrasenya que es requereix per a accedir a Poliformat. Per això, s’ha recomanat expressament tant des de les instruccions emeses per aquesta universitat com per altres recomanacions del Ministeri d’Universitats i de la CRUE el que s’adapte l’assignatura a una avaluació contínua, amb diversitat de proves d’avaluació i distribuint el pes de les mateixes en la nota final. D’aquesta manera es minimitza la inseguretat en l’autoria de les proves.

D’altra banda, existeixen alternatives que permeten intentar assegurar l’autenticitat de les proves. Ací es proposen algunes:

 • Fer una xicoteta entrevista o videoconferència posterior a una prova d’avaluació, a manera de revisió de la prova, a fi de comprovar l’autenticitat d’aquesta. En cas d’assignatures amb molts alumnes, aquesta entrevista pot fer-se a través d’un mostreig.
 • Habilitar una sessió Teams amb els estudiants mentre ells realitzen una prova d’avaluació a través d’alguns dels recursos habilitats en PoliformaT. Aquesta sessió en Teams es pot seguir per part de l’alumne mitjançant una altra finestra en l’ordinador o bé amb un altre dispositiu (tauleta o terminal mòbil, en les condicions permeses a aquest efecte – veure pregunta sobre l’ús dels mòbils dels estudiants-) i pot servir per a resoldre dubtes per part dels estudiants amb els professors i per a poder monitorar la seua dedicació durant la prova. ⇒[Com supervisar l’activitat dels teus alumnes amb la càmera en una sessió amb Teams]]

Es poden usar altres aplicacions diferents de les corporatives o institucionals per a realitzar o complementar una prova d’avaluació?

No. Quan s’utilitza una aplicació tercera que no està acordada per la UPV, no hi ha garantia de l’ús i del tractament que es fa de la informació (registre audiovisual). Les polítiques de seguretat de la UPV no admeten aquest tipus d’usos.

D’altra banda, en moltes ocasions, l’ús d’aquestes aplicacions requereix per part dels estudiants d’un registre previ, alguna cosa al que es poden negar legítimament.


És possible gravar un examen oral?

Des del punt de vista del professor i dels drets dels estudiants, és molt recomanable gravar un examen oral. L’enregistrament permet tindre una evidència del mateix i de l’avaluació susceptible de ser utilitzada en els procediments de revisió i/o reclamació d’exàmens.

L’enregistrament ha de realitzar-se sempre mitjançant l’ús de les aplicacions institucionals, que són les que generen plena garantia sobre el tractament de la informació.

Els alumnes no haurien de gravar un examen oral pels seus propis mitjans i la seua difusió podria suposar una acció il·lícita.

 

ERTs

 

ETSII

Portal de l’ETSII amb recursos i recomanacions per a impartir docència en línia durant la quarantena del coronavirus.

BBAA

Instruccions per a activar Office 365 i usar Teams, publicades per BBAA.

ETSA

“els dies_ONLINE”, butlletí periòdic editat per l’ETSA per a informar i mantindre el contacte amb el professorat i l’alumnat.

 

ETSINF

Equip de Teams per al professorat responsable d’assignatures de l’ETSINF, de cara a compartir experiències i bones pràctiques.

DOE

El DOE crea un apartat a la seua web departamental per a recollir informació rellevant i recomanacions davant el context plantejat per la COVID-19.

ETSIGCT

La ETSIGCT ha creat un document de bones pràctiques en la docència virtual, elaborat pel Subdirector d’Infraestructures del centre, com ajuda a l’organització docent del seu professorat.

 

ETSID

La ETSID ha creat el seu blog per a compartir instruccions sobre recursos i informació en teledocencia en el període de docència i aprenentatge virtual.

ETSIT

Informació de la ETSIT amb instruccions i recomanacions per a facilitar l’adaptació a les noves circumstàncies provocades per la COVID-19.

Avaluació

Aquest apartat inclou la descripció d’un procediment general per a organitzar i planificar l’avaluació a distància, unes directrius sobre l’ús dels diferents mitjans d’avaluació i les eines adequades per al seu ús, així com recomanacions sobre com gestionar treballs i exàmens en PoliformaT per part del professorat.


PROCEDIMENT GENERAL

 • Davant d’una situació excepcional com l’actual, s’han de buscar mètodes alternatius d’avaluació també excepcionals.
 • Com a procediment general, les assignatures hauran de proposar un sistema d’avaluació alternatiu a distància i comunicar-ho a la Comissió Acadèmica de la titulació de cara a la seua supervisió.
 • Les Comissions Acadèmiques validaran els models i els inclouran com annexos a les actuals guies docents, donant-se publicitat als mateixos en els termes en què s’acorde, complint amb el compromís de documentació pública de les titulacions exigit per les agències de qualitat.
 • A el mateix temps, el model d’avaluació a distància s’ha de comunicar convenientment als estudiants matriculats a l’assignatura per part de professorat, fent ús dels canals de missatgeria habilitats en PoliformaT.

CONVOCATÒRIA D’ACTES D’AVALUACIÓ (actes preparatoris)

Text legal a tindre en compte quan en la convocatòria d’un acte d’avaluació s’incloguen dades personals dels estudiants:

La publicació d’actes preparatoris en processos d’avaluació es realitza per a les finalitats i en virtut del que es disposa pel paràgraf tercer de la Disposició addicional vintena primera de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. L’ús d’aquesta informació per a finalitats diferents, i en particular la seua compartició indeguda, difusió, publicació i disseminació pública, per exemple, en xarxes socials podria comportar una infracció molt greu prevista per l’articule 72 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). Això sense perjudici de l’eventual responsabilitat disciplinària i/o de patrimonial en què hi haguera poder haver incorregut per dol, o culpa o negligència greus la persona presumptament responsable.


RECOMANACIONS GENERALS PER A L’AVALUACIÓ A DISTÀNCIA

En termes generals, en un context de docència i aprenentatge virtual, per tal de garantir una avaluació de l’adquisició dels resultats d’aprenentatge per part de l’alumnat, es recomana:

 • Centrar la docència en aquells aspectes veritablement essencials, avaluant únicament els resultats de l’aprenentatge que s’hagen treballat en les activitats formatives.
 • Realitzar un adequat seguiment de les activitats d’aprenentatge, ponderant adequadament els actes d’avaluació i evitant saturar als estudiants amb un excés de proves i tasques.
 • Diversificar els mitjans d’avaluació, optant per un sistema d’avaluació continuada, que oferisca de manera àgil la realimentació adequada a l’estudiant perquè siga conscient del progrés del seu aprenentatge.
 • Prioritzar les proves que eviten l’avaluació de tipus memorístic, com els treballs acadèmics, projectes, casos, portafolios, etc., que poden realitzar-se de manera individual o grupal.
 • Distribuir el pes entre els diferents actes d’avaluació previstos, de manera que l’avaluació final siga integral.
 • Quan es contemple programar un acte d’avaluació que permeta valorar l’adquisició i comprensió de continguts, procediments o metodologies, es recomana recórrer a exàmens orals, proves objectives o proves escrites de resposta oberta, fent ús dels recursos disponibles per a això en PoliformaT o bé a través de Teams.
 • Utilitzar Turnitin en aquells casos en els quals se sol·licite un lliurament de tipus documental: memòries de treballs, informes projectes, exàmens de qüestions a desenvolupar, etc.
 • Si es considera necessari garantir l’autoria d’un acte d’avaluació (exàmens, proves, exercicis, treballs o projectes) per part dels estudiants, es suggereix la realització d’entrevistes orals o presentacions mitjançant Teams.

ÚS DE LA WEBCAM PER A LA VISUALITZACIÓ O REGISTRE D’UN ACTE D’AVALUACIÓ

Es recomana gravar, com a evidència que atenga la garantia de la seua realització, aquelles proves en les quals es valore l’acompliment visual i auditiu per part dels estudiants (exàmens orals, presentacions, TFG, TFM…).

S’autoritza l’ús de la webcam per a visualitzar i controlar una prova d’avaluació, en particular per a verificar un possible comportament irregular.

En tot cas, quan es requerisca l’ús de la webcam per part dels estudiants de cara a visualitzar i fer el seguiment o l’enregistrament d’un acte d’avaluació, s’haurà de tindre en compte que:

 1. La Universitat Politècnica de València no permet l’ús de tècniques de reconeixement facial o videovigilància. El professorat tampoc accedirà a metadades dels enregistraments no necessaris per a l’avaluació.
 2. Durant la realització de tals tasques en cap cas podrà estar present en l’estada ni, sobretot, tindre presència o accés ni tan sols mitjançant una mera visualització cap persona que no siga la que realitza la prova d’avaluació. Per a garantir la confidencialitat de la prova i la privacitat de persones alienes a aquesta, els estudiants i el professorat són responsables del manteniment del degut decòrum de l’entorn personal i d’evitar l’accés de persones no autoritzades. La Universitat Politècnica de València mancarà de responsabilitat respecte de la captació incidental d’imatges de terceres persones, o que pogueren afectar la vida privada, la imatge o l’honor de les persones objecte de visualització o registre amb motiu de l’examen.
 3. L’aplicació autoritzada per a la visualització remota o enregistrament és Microsoft Teams.
 4. La UPV garanteix els drets de propietat intel·lectual en relació amb la realització d’escrits, exposicions orals, etcètera, que es realitzen durant la realització de la prova en línia.
 5. Si les polítiques d’enregistrament de la Universitat Politècnica de València afectaren l’estudiant per raó de situacions de diversitat funcional, vulnerabilitat, violència de gènere i qualssevol altres circumstàncies que puguen implicar algun tipus d’adaptació de les proves, haurà de notificar-se al Vicerectorat d’Alumnat, Cultura i Esport. Només s’admetran les al·legacions que incorporen la deguda prova dels fets i en aquells casos en els quals es derive de la normativa acadèmica o bé es considere i així es comunique per les autoritats competents.

Per a facilitar el requisit d’informar els estudiants sobre l’ús de la webcam que es preveu en cada cas (seguiment i/o enregistrament d’un acte d’avaluació), s’han elaborat aquestes diapositives que inclouen el text amb la informació que procedeix en cada cas.

També pots consultar les recomanacions per a la custòdia dels enregistraments d’actes d’avaluació en aquest enllaç.


AVALUACIÓ A DISTÀNCIA EN LA UPV

INFOGRAFIA SOBRE L’AVALUACIÓ A DISTÀNCIA

Infografia que resumeix informació bàsica per a estudiants i professorat sobre els actes d’avaluació a distància


INSTRUCCIÓ SOBRE PROVES D’AVALUACIÓ ONLINE

Instrucció del Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació per la qual es determinen les condicions per a la realització de proves d’avaluació online per part del professorat durant la vigència de l’estat d’alarma


AVALUACIÓ A DISTÀNCIA I PROTECCIÓ DE DADES (webinar)

Enregistrament del webinar amb del Delegat de Protecció de Dades de la UPV sobre “Avaluació a distància i protecció de dades”

 


AVALUACIÓ A DISTÀNCIA I PROTECCIÓ DE DADES (Presentació del webinar)

Presentació del Delegat de Protecció de Dades de la UPV realitzada en el webinar sobre “Avaluació a distància i protecció de dades”


DIRECTRIUS UPV PER A L’AVALUACIÓ A DISTÀNCIA

En aquest document s’inclouen recomanacions d’ús i se suggereixen eines per a aplicar els diferents mitjans d’avaluació contemplats en les guies docents.


ALTRES INFORMES SOBRE L’AVALUACIÓ NO PRESENCIAL

INFORME CRUE SOBRE AVALUACIÓ NO PRESENCIAL

Informe de la CRUE sobre procediments i mitjans d’avaluació no presencial i el seu impacte tecnològic, normatiu i de protecció de dades.


INFORME CRUE SOBRE L’IMPACTE NORMATIU DELS PROCEDIMENTS D’AVALUACIÓ ONLINE: PROTECCIÓ DE DADES I GARANTIA DELS DRETS DE LES I ELS ESTUDIANTS

Informe adjunt sobre l’impacte normatiu en termes de protecció de dades i garantia de drets dels estudiants davant procediments d’avaluació no presencial.


INFORME SOBRE UTILITZACIÓ DEL MÒBIL DELS ESTUDIANTS

Informe del Delegat de Protecció de Dades de la UPV relatiu a la possibilitat d’imposar als estudiants l’ús del seu mòbil com a eina secundària de control durant la realització dels exàmens.


RECOMANACIONS PER A LA REALITZACIÓ D’UN EXAMEN ORAL UTILITZANT TEAMS

Si desitges realitzar un examen oral als teus alumnes utilitzant l’eina Teams, recomanem un escenari com el següent per a tindre un espai privat on reunir el tribunal i anar donant entrada als alumnes a mesura que els toque el seu torn.

Accedeix a les recomanacions des d’aquest enllaç.


RECOMANACIONS PER A LA CUSTÒDIA DELS ENREGISTRAMENTS D’ACTES D’AVALUACIÓ UTILITZANT TEAMS

En cas que es desitge enregistrar actes d’avaluació com els exàmens orals, les presentacions, o els TFG i TFM haurà de fer-se utilitzant l’aplicació Microsoft Teams. Els enregistraments realitzats amb Teams s’allotgen automàticament en Microsoft Stream, que és el servei d’emmagatzematge de vídeos en el núvol de Microsoft Office 365.

Quan aquest enregistrament supose una evidència d’un acte d’avaluació, serà necessari guardar-la durant un temps suficient per als processos d’acreditació i verificació. La custòdia de les evidències és responsabilitat de cada professor.

En aquest enllaç es descriu el procediment per a gestionar els enregistraments i la custòdia d’aquestes.


GESTIÓ DE TREBALLS I EXÀMENS PER PART DEL PROFESSORAT EN POLIFORMAT

PoliformaT ofereix diferents eines per a la gestió del treball i avaluació en la teua assignatura. Per a consultar el funcionament de qualsevol eina de poliformaT pots buscar en la Wiki d’Ajuda de poliformaT, on el professor pot plantejar i buscar les seues qüestions introduint paraules clau.

Si després de veure aquesta informació tens algun dubte o qüestió, també pots contactar a través de Gregal (servei de gestió i atenció a incidències informàtiques), i t’ajudarem al més prompte possible.

Algunes de les accions que el professorat pot realitzar a través de poliformaT per a la gestió del treball i avaluació de l’alumnat poden ser:

1. Organització d’un lliurament de treballs:

La millor manera d’organitzar el lliurament de treballs a través de poliformaT és utilitzant l’eina de Tasques. A diferència de “Espai compartit” (que consisteix en una carpeta compartida per l’alumne i el professor, on tots dos tenen els mateixos permisos per a allotjar fitxers, crear carpetes, etc.), Tasques ens permetrà programar el lliurament dels treballs en diferents dates, qualificar de manera senzilla, habilitar reexpedicions si és necessari, i fins i tot connectar amb l’eina de qualificacions de l’assignatura.

Per a crear una tasca hem d’anar a l’eina i seguir les indicacions explicades ACÍ.

Pots consultar tots els teus dubtes i qüestions sobre la gestió de tasques en poliformat en aquesta Ajuda de poliformaT sobre la gestió de tasques.

 

2. Organització d’un lliurament de treballs en grup;

Poliformat permet organitzar treballs realitzats en grup i gestionar tant el seu lliurament com qualificació grupal.

Per a això, el primer serà tindre els grups creats, per la qual cosa el professor haurà de comprovar en l’eina Grups els grups que té en l’assignatura (per defecte apareixen en cada lloc de poliformaT els grups de matrícula, sincronitzats amb la matrícula de la universitat. Si el professor necessita treballar amb altres grups creats de manera manual els pot habilitar en l’eina la gestió manual. Consulta tota l’ajuda referida a l’eina de Grups.

Recentment hem habilitat una funció dins de l’apartat de CONFIGURACIÓ del lloc en poliformaT per a la gestió de grups manuals sense necessitat de deshabilitar la sincronicación de grups automàtics de matrícula. Consulta com gestionar des d’ací els grups manuals.

Una vegada comprovats els grups, podem habilitar una Tasca per al seu lliurament grupal. Ho farem seguint les indicacions de l’Ajuda de poliformaT per a la creació de tasques amb lliurament grupal. Haurem de tindre en compte que, quan ja tinguem publicada la tasca, aquests grups no podran canviar, per la qual cosa es recomana gestionar primer els grups per als quals es publicarà la tasca, i una vegada estiguem segurs publicar la mateixa. La gestió és bastant senzilla, atés que que un alumne entregue la tasca queda entregada per a aqueix grup, i la seua correcció assigna tant la nota com els comentaris a tots els membres del grup, no sent necessari replicar aquest procés amb cadascun dels membres del grup.

 

3. Ús de Turnitin (control del plagi):

En poliformaT disposem d’una eina habilitada per la nostra universitat per al control del plagi. Es tracta de l’eina Turnitin, la qual podem habilitar en el lliurament de treballs a través de l’eina Tasques. Per a conéixer el funcionament i particularitats a tindre en compte en l’ús de l’eina per al lliurament de tasques consulta l’Ajuda de poliformaT sobre l’ús de Turnitin.

 

4. Realització d’un examen a través de poliformaT:

L’eina d’Exàmens en poliformaT és una eina molt potent que ens permet crear diferents tipus d’exàmens, gestionar la seua qualificació, i establir un feedback als alumnes, depenent de les nostres necessitats. Així, podem realitzar des d’exàmens tipus test senzills, fins a exàmens de preguntes obertes a corregir pel professor, i fins i tot exàmens aleatoris creats a partir de bateries de preguntes.

Parametritzar un examen: una vegada creat l’examen en poliformaT has de publicar-lo. Per a això hauràs d’establir la configuració del exámen (dates de publicació i lliurament, tipus de feedback a oferir als alumnes, nivells de seguretat, etc.). És molt important seguir les • recomanacions tècniques • oferides des del ASIC per a evitar tots aquells aspectes tècnics que pogueren comprometre la correcta realització de l’examen. També pots consultar l’Ajuda de poliformaT per a la configuració i publicació d’exàmens i l’Ajuda de poliformaT sobre Exàmens.

En la secció de bones pràctiques pots accedir a aquest curs sobre la “Realització d’exàmens en poliformaT“.

 


GESTIÓ DE REUNIONS EN MICROSOFT TEAMS

1. Com supervisar l’activitat dels teus alumnes amb la càmera en una sessió amb Teams.

2. Com gestionar el vídeo d’un enregistrament realitzat en Teams

Seguiment

Aquest apartat inclou alguns punts sobre com planificar el seguiment amb els alumnes i evitar que es despengen.

 • Planificar un seguiment amb l’alumnat de cara a evitar la seva desmotivació i abandonament de l’aprenentatge.
 • Establir un patró de seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat a partir d’activitats puntuals (tutories a demanda o grupals programades, xicotetes tasques, etc…).
 • Es recomana la planificació de tutories individuals i/o grupals a distància per fer un seguiment de l’aprenentatge dels estudiants.
 • Per a la realització de les tutories, el professorat té a la seua disposició diverses eines que permeten la comunicació amb els estudiants.
  • El correu electrònic.
  • El xat de PoliformaT.
  • Microsoft Teams des del lloc PoliformaT de l’assignatura.
  • Fòrums de PoliformaT

EINES PER AL SEGUIMENT AMB ELS ALUMNES

1. Com crear una tutoria grupal amb Teams.

  • Pots crear una tutoria grupal privada amb un grup concret d’alumnes o fins i tot amb un únic alumne.
  • Per a això, crea un nou grup/canal específic per a aqueixa tutoria. Crea aqueix canal com a «privat» per a tractar en privat només amb els alumnes que tu designes.
  • Afig a aquest grup/canal els alumnes amb els quals desitges mantindre la tutoria.
  • Acorda amb els teus alumnes la data i hora de la reunió i inicia en aquest canal la reunió en el moment acordat.

A continuació et presentem alguns vídeos que et poden ajudar amb les teues tutories grupals:

 

2. Ús de Fòrums en poliformaT.

En aquest ENLLAÇ tens accés a l’ajuda de poliformaT sobre l’ús de Fòrums.

 

3. Ús del Xat en poliformaT.

En aquest ENLLAÇ tens accés a l’ajuda de poliformaT sobre l’ús del Xat.

Aprenentatge

En aquesta secció t’oferim una sèrie de recomanacions per a afrontar amb garanties l’estudi en la docència virtual. T’animem que consultes aquesta INFOGRAFIA, on trobaràs també consells per a mantindre el teu benestar personal.

 • Procura atendre i assistir a les classes en remot que s’emeten en els horaris establerts.
 • Pregunta i participa, tant en les sessions en remot com en els xats o fòrums de l’assignatura.
 • No dubtes a sol·licitar tutories al professorat.
 • Segueix les recomanacions del professorat. Consulta el material que es proporciona i realitza les activitats que et programen.
 • Busca referències alternatives que puguen completar el teu aprenentatge.
 • Troba el teu horari i espai per a realitzar les activitats previstes.
 • Planifica el temps, combinant l’assistència a les classes en remot i realitzant les activitats programades.
 • Controla el teu progrés. Crea un hàbit d’estudi que et permeta complir amb les activitats en el termini establert.
 • Motiva’t. Marca’t xicotets objectius que et permeten no despenjar-te del procés d’aprenentatge.
 • Creeu xarxes d’alumnes per compartir bones pràctiques i resoldre dubtes entre vosaltres.

TRASLLAT DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL A REMOTA

En aquesta wiki es recullen una sèrie de recomanacions i eines per a facilitar-te el trasllat de la docència presencial a remota.


ÚS DE TEAMS PER AL SEGUIMENT DE LES TEUES CLASSES I EL TREBALL AMB ELS COMPANYS

Per al seguiment de les teues classes remotes mitjançant Teams poden ser interessants les següents ajudes:

1. Com unir-se a una classe/reunió convocada pel professor.

Si el teu professor planifica una classe remota amb Teams, rebràs la seua convocatòria a través de les eines de comunicació de poliformaT (correu electrònic, anunci, etc…). Estigues atent a les instruccions que rebes del teu professor.

El dia i hora acordat, hauràs d’entrar en el grup/canal en el qual es vaja a realitzar la classe remota i veuràs que està planificada una reunió a la qual podràs unir-te prement el botó “Unirse“. Prem-ho i ja estaràs dins de la classe remota interactuant amb el teu professor i companys.

Segueix les instruccions del teu professor durant el desenvolupament de la classe remota i facilita el desenvolupament d’aquesta.

ACÍ tens un xicotet vídeo amb unes senzilles instruccions per a unir-te a una reunió amb Teams.

2. Com crear equips/canals per a treballar en grup amb els meus companys.

Com a alumne de la UPV, pots crear equips i canals de Teams per a treballar en grup i col·laborar amb els teus companys i professor. Com a creador de l’equip seràs propietari del mateix i seràs el responsable d’afegir a la resta dels membres de l’equip.

ACÍ tens un vídeo amb unes senzilles instruccions per a crear equips i canals en Teams.

3. Com realitzar una reunió de grup i sol·licitar la participació del teu professor per a realitzar una tutoria.

Si desitgeu treballar en grup mitjançant una reunió en Teams, simplement has d’acordar la reunió amb els companys i iniciar la reunió en l’equip i canal acordat (generalment serà un equip/canal creat per vosaltres per al vostre treball en grup segons l’explicat en el punt anterior; segueix les instruccions del teu professor sobre l’ús dels equips i canals oficials de l’assignatura i els equips i canals creats pels alumnes per al seu ús personal). A aquesta reunió poden anar incorporant-se la resta de companys o podeu sol·licitar la seua presència manant-los una invitació des de la pròpia reunió.

Igualment, si heu acordat una tutoria amb el professor (mitjançant el correu o les eines de comunicació que designe el vostre professor), li podeu convidar a la reunió i participarà amb vosaltres en aquesta.

ACÍ tens un vídeo que explica com crear reunions i convidar als participants que desitges.

4. Com mostrar la teua pantalla en una reunió.

En les reunions amb els teus companys o amb el teu professor potser necessites compartir la teua pantalla amb la resta d’assistents a la reunió. ACÍ tens un vídeo on s’explica com pots fer-lo.

5. Suggeriments per a millorar les reunions.

Finalment, ACÍ et deixem una suggeriments i recomanacions per a fer més àgils les teues reunions de Teams.


TÍTOLS PROPIS (CFP)

1. Ús de Policonecta per al seguiment de les classes

Per al seguiment de les classes remotes mitjançant Policonecta, et poden resultar molt útils les següents recomanacions.

2. Ús de Teams per al seguiment de les classes

El següent document inclou un tutorial per a la sol·licitud de credencials UPVNET i l’accés a Office365..

Docència

 

ORGANITZACIÓ I DOCÈNCIA DE LA ASSIGNATURA

 • Determinar els continguts essencials de la matèria IMPRESCINDIBLES perquè l’alumnat puga assolir els resultats d’aprenentatge establerts per l’assignatura.
 • Seleccionar els materials essencials, propis i/o aliens, de l’assignatura (llibres, apunts, polimèdies, exercicis resolts…) i posar-los a disposició de l’alumnat, en el site de PoliformaT de l’assignatura.
 • De cara a complementar el material disponible de l’assignatura, pot acudir-se als diferents repositoris institucionals de la UPV: Riunet, media.upv, Grem, MOOC

RiuNet

Repositori Institucional de la UPV, gestionat per la Biblioteca, que ofereix accés en Internet a la producció científica, acadèmica i corporativa de la comunitat universitària

media.upv

Portal de la UPV amb contingut multimèdia gravat en els estudis Polimedia o pujat a la plataforma pels usuaris

Grem

Portal de la UPV amb contingut multimèdia gravat en l’ICE

UPVx

Portal UPV de cursos online, massius i oberts

 • Existeix també la possibilitat d’acudir a la plataforma edX, que ha obert de manera gratuïta el seu accés durant el període d’emergència sanitària, o bé a altres repositoris oberts o de lliure accés.
 • Establir una planificació perquè l’alumnat puga realitzar el seu procés d’aprenentatge a distància, detallant:
  • Els recursos que l’estudiant ha de llegir o consultar i en quin moment ho ha de fer.
  • Les activitats formatives que l’estudiant ha de realitzar, incloent el termini per a la seva realització, com es va a avaluar i quin tipus de feedback va a rebre per part de professorat.
  • Les tutories previstes, indicant el mitjà, la data i l’horari de realització.
  • Les classes remotes previstes, indicant el contingut de la classe, la data i l’horari de realització.
 • Les classes que no puguen substituir-se per una altra activitat formativa (com poden ser classes de laboratori, pràctiques de camp, de caràcter experimental, les que impliquen l’us d’un instrumental específic…), s’ajornaran en la programació de l’assignatura fins que es reprenguen les activitats docents presencials.

CLASSES EN REMOT

 • Si es desitja impartir una classe en remot, es recomana seguir les instruccions que es poden consultar AÇÍ.

GRAVACIONS

  • Es recomana gravar les classes que s’imparteixen a través d’aquest sistema, i es deixen disponibles a Teams i/o poliformaT per a l’alumnat.

Com gravar una classe remota i publicar-la per als teus alumnes

 

 • També pot realitzar un enregistrament de pantalla o pantalla i webcam i utilitzar-la des de poliformaT (Screencast). Un screencast és un enregistrament de l’escriptori d’un PC per a realitzar una breu presentació o demostració. Aquest tipus d’enregistraments es pot realitzar de dues formes:
  • Fent la gravació en qualsevol equip informàtic utilitzant un programari adequat i després, per a la seua publicació, es pot pujar a la plataforma http://media.upv.es per a ser enllaçada en poliformaT. Per a obtenir més informació sobre com realitzar un screencast seguisca aquestes instruccions.
  • Fent la gravació des de la pestanya de Videoapunts de poliformaT utilitzant la nova opció Videoapunts des de casa.
 • Per últim, si anteriorment ha enregistrat videoapunts, pot sol·licitar la seua recuperació per a poder reutilitzar- los en les seues assignatures actuals a través de Gregal.

ALTRES MATERIALS

Els professors disposen d’alguns altres recursos corporatius, els quals poden ser utilitzats en l’organització docent en aquestes circumstàncies:

 • PoliLabs és la plataforma de la UPV de virtualització d’escriptoris. En ella es troben configurats alguns laboratoris informàtics de cada centre.
 • edX disposa de cursos online en la seua plataforma, que cobreixen una gran quantitat de matèries. edX ha oferit a les universitats del consorci (la UPV entre elles) que els materials de qualsevol curs puguen ser utilitzats pels professors. En concret, edX ha posat a la disposició de la UPV una quantitat de cupons per a l’accés gratuït a aquesta plataforma; pot consultar tota la informació sobre aquesta col·laboració amb edX ací.
 • Les llicències corporatives que la UPV posseeix del programari Matlab i Simulink (sistema de còmput numèric que ofereix un entorn de desenvolupament integrat amb un llenguatge de programació propi i el seu entorn de programació visual) poden ajudar-lo també en la docència.
 • També SolidWorks (programari CAD per a modelatge mecànic en 2D i 3D) ha creat unes Guies d’ajuda online en les quals es detallen tots els recursos disponibles (descàrregues de SolidWorks, portal de continguts formatius online MySolidWorks, blogs, canal YouTube). Hi ha una guia per a docents i una altra per a estudiants.
 • La Biblioteca UPV ha recopilat una sèrie de recursos educatius en obert que poden donar suport a la docència.

SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES

Quan s’estableix un entorn d’aprenentatge i docència virtual s’ha de tindre especial cura en mantenir una adequada política de seguretat de la informació i protecció de les dades dels usuaris.

 • Circular de la Secretara General al professorat sobre els drets relacionats amb el tractament de les dades en entorns de video en aula virtual.
 • Imatge sobre drets de protecció de dades, a incloure al principi dels materials audiovisuals, en castellà, en valencià i en anglès.
 • Recomanacions de la Subdelegació de Defensa en València sobre seguretat en l’us del teletreball.

FAQ Eines

ARTICLES COM


PREGUNTAS FRECUENTES